[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 4 / ก.ย. / 2561
การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์
ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
นโยบายและแผน 7 / เม.ย. / 2558
คู่มืองานเลขานุการ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 13 / มี.ค. / 2558
นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 / ม.ค. / 2558
คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
การพัฒนาการอ่าน การเขียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9 / ม.ค. / 2558
รายงานผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
077-315009-10 โทรสาร 077-315421